Kiss Tamás

1977-ben születtem Marosvásárhelyen. A szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Líceumban érettségiztem, egyetemi tanulmányaimat a Babes-Bolyai Tudományegyetem szociológia szakán végeztem 2000-ben.

2002-ben politikai szakértő diplomát szereztem a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen belül működő Századvég Politikai Iskolában, majd 2012-ben a Pécsi Tudományegyetem bölcsészkarán megszereztem a PhD fokozatot.

Dégi L. Csaba

Dégi L. Csaba

Dégi Csaba dicsőszentmártoni születésű, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munka karának tanára. Kutatási területe közé tartozik a pszichoonkológia, klinikai szociális munka, életminőség, egészségvédelem és drogpolitika.

Magasházi Anikó

Magasházi Anikó

A Budapesti Corvinus Egyetem Multidiszciplináris Doktori Iskolájában, a közgazdaságtan területén szerezte PhD fokozatát. Regionális fejlesztésben és a pénzügyi területen, Magyarországon és Ausztriában töltött 20 éves szakmai pályája után fordult a társadalomtudományi kutatások felé. Kutatómunkáját nagymértékben segítették 2014-2015-ben a Társadalom – és Európa-tanulmányok Intézete (ISES), majd 2016-ban a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) kutatócsoportjaiban Kőszegen töltött rövidtávú ösztöndíjak.

Néda Zoltán

Néda Zoltán

Néda Zoltán kolozsvári születésű fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Kutatási területe a statisztikus és számítógépes fizika, valamint foglalkoztatja a társadalmi jelenségek statisztikus fizikai megközelítése.

Szabó Júlia

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociálismunkás-képző Karán szerzett szociológus diplomát. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori iskolájának doktorjelöltje. A Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány kutatási igazgatója. Kutatási területei: ifjúságügy, fogyasztás, életstílus, fesztiválkutatások.

Csepeli György

Csepeli György

CSEPELI GYÖRGY a Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézet Senior kutatója, az ELTE professor emeritus. Született 1946-ban, Budapesten. Az ELTE-n szerzett orosz-pszichológia szakon diplomát, s ott is dolgozott 1972 és 2016 között. Az MTA doktora 1992 óta. 1989 és 2016 között számos amerikai egyetem (UCLA, OSU, Michigan State, New School of Social Research, Yale, Montclair vendég professzora vagy kutatója volt.

Dobre Nóra

Dobre Nóra

Dobre Nóra (HR specialist, OTP Bank Romania)

Közel két éve HR munkatárs, korábban az OTP Bank Románia központi titkárság vezetőjeként tevékenykedett. Előadásában a HR szerepét mutatja be a szervezetfejlesztésben. A szervezet stratégiájának megfelelően a szerep kiterjedhet a toborzástól a komplex, talent management típusú programokig, ezáltal is ízelítőt nyújtva alapvető és összetett HR-folyamatokról.

Pásztor Gyöngyi

Pásztor Gyöngyi

Pásztor Gyöngyi PhD, szociológus, a BBTE Szociológia Tanszékének oktatója. Kutatási területei a városszociológia: városi egyenlőtlenségek, városi életmód, lakóhelyi szegregáció. A rurális bevándorlók (Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2004) könyv társszerzője, Városszociológia Elméletek és problémák (Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 2006) könyv szerzője.

Oktatott tantárgyak: kvalitatív kutatásmódszertan, városelméletek, társadalmi problémák, szociológiaelméletek, turizmus szociológiája.

Vita Emese

Vita Emese Marosvásárhelyen született, érettségit követően a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Szociológia szakán 2013-ban szerzett alapdiplomát, majd ugyanitt mesterizett. 2015-től a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetében Gazdaság- és szervezetszociológia szakirányon tanult, 2016-tól a BBTE Szociológia Doktori Iskola hallgatója. Disszertációját a párkapcsolatok szociológiájának témakörében írja. Kutatásaiban családszociológiai és ifjúsági kérdésekkel, illetve oktatási témákkal foglalkozik.

Dávid Attila

Dávid Attila

Dávid Attila (1992, Csíkszereda), a BBTE Filozófia Intézetének másodéves egyetemi hallgatója. Érdeklődési területei: szociofotográfia, az idő filozófiája. A POSZTINDUSZTRIÁLIS TEREK című kiállítás szerzője.

Székely Levente

Székely Levente

Székely Levente 1979-ben született Kolozsváron. Szociológus, tanulmányait az ELTE Társadalomtudományi és Bölcsészettudományi Karán valamint a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte, ahol summa cum laude minősítéssel védte meg doktori értekezését 2014 tavaszán.

Korábban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő Információs Társadalom és Trendkutató Központban (ITTK) dolgozott kutatóként, megfordult neves piackutató intézetnél. Jelenleg a Kutatópont kutatási igazgatója, a Budapesti Corvinus Egyetemen működő Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet tudományos munkatársa.

Számos kvalitatív és kvantitatív megközelítésű kutatást vezetett különböző területeken (pl. médiafogyasztás, szerencsejátékok, ifjúság, pénzügyi kultúra, stb.).

Csepeli György

Csepeli György

Csepeli György Magyar Erdei-díjas szociálpszichológus, szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Interdiszciplináris Társadalmi Kutatások Doktori Programjának alapítója, vezetője, a Magyar Szociológiai Társaság elnöke. Szakdolgozatában Dosztojevszkij műveinek szociálpszichológiai rétegeit tárta fel, később olyan projekteken dolgozott, mint a a magyar nemzeti érzés-és tudatvilág szociológiai és szociálpszichológiai problémáina kutatása, az értelmiségiek nemzeti érzés-és tudatvilága szerkezeti és tartalmi elemeit kutatta, megalkotva a nemzeti érzés-és tudatvilág „piramis modelljét", majd érdeklődése az új infokommunikációs technológiák társadalmi és társadalomlélektani hatásainak vizsgálata irányában fordult, amely kutatások tisztán mutatják sokoldalúságát és többszintű felkészültségét.

Andrásy Boglárka

Andrásy Boglárka

Andrásy Boglárka - tíz éves tapasztalattal rendelkezik a humán erőforrás területén, melyből hét éve HR managementben. Előadásában a motivációt boncolgatja két szemszögből: hogyan működik ez a szervezeten belül illetve a munkavállaló esetében – mit tehet a munkáltató (adott esetben a HR) a munkavállalóért, szervezeti „életének” különböző fázisaiban, a maximális motiváltság érdekében.

Bíró Judit

Bíró Judit

Bíró Judit tanszékvezető egyetemi docens az ELTE Társadalomtudományi Karán, aki olyan változatos kutatási témákon dolgozott, mint az egyetemi és akadémiai elit összetétele, a deviancia egyetemi oktatásában segédanyagként felhasználható szöveggyűjtemény elkészítése és kiadása, a deviáns jelenségek intézményi kezelésének szociológiai és kulturális vonatkozásainak kutatása, egészségügyi és szociális szolgáltatási rendszer működtetése marginális társadalmi csoportok számára, közvetlen hozzátartozók elleni elkövetett gyilkosságok kulturális-szociológiai előtörténete (ez utóbbit Csepeli Györggyel végezte).

Tálas Péter

Tálas Péter

Tálas Péter, PhD, történész, politológus, a politikatudományok kandidátusa (CSc)
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai és Védelmi Kutató Központ igazgatója, címzetes egyetemi tanár. Magyarország egyik legnevesebb biztonságpolitikai szakértője, a vezető televízió csatornák külpolitikai műsorainak állandó résztvevője. Fő kutatási területe: közép-európai biztonságpolitika, új típusú biztonsági kihívások, terrorizmus.

Poór József

Dr. Poór József, DSc., a HSZOSZ elnöke, a Szent István Egyetem és a Selye János Egyetem (Szlovákia) habilitált és kinevezett professzora, ahol nemzetközi menedzsment, emberi erőforrás menedzsment, nemzetközi emberi erőforrás menedzsment és menedzsment tanácsadás tárgyakat oktat magyar és idegen nyelven. Mindkét egyetemen szakvezető és doktori iskolai törzstag.

Bokor Zsuzsa

Bokor Zsuzsa

Bokor Zsuzsa a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa, aki tanulmányait hazai és magyarországi egyetemeken szerezte kulturális antropológia, társadalomtörténet és gender történet szakterületeken, valamint magyar-néprajz szakosként végzett.

Barna R. Emília

Barna R. Emília

2005-ben a Szegedi Tudományegyetem angol szakos bölcsésze és tanára, majd 2007-ben szociológia szakon végzett. A University of Liverpool Popular Music Studies programjában doktorált 2011-ben. Disszertációjában az internet és a zenei színterek kapcsolatát vizsgálta az akkori liverpooli indie rock zenekarok online és offline tevékenységének, valamint zenei eseményeknek, fesztiválok online jelenlétének etnográfiai jellegű elemzése révén. Jelenleg egyetemi adjunktus a Budapesti Műegyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszékén.

Pakot Ágnes

Pakot Ágnes

1987-ben születtem Sepsiszentgyörgyön.

Egyetemi tanulmányaimat a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Szociológia karán végeztem antropológia alapszakon, majd szervezetszociológia mester szakon. 2011-től a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia doktori képzésére jártam.

2013 novemberétől 2015 januárjáig az MTA TK PTI Politikai Viselkedés osztályán fiatal kutatóként dolgoztam.
2015 februárja óta a Roche Szolgáltaó Kft.-nél dolgozom globális HR területen. Jelenleg vezető tréning tanácsadója vagyok a gyógyszergyártó egységek európai és ázsiai csapatainak.

Hadas Miklós

Hadas Miklós

Hadas Miklós a Budapesti Corvinus Egyetem professzora. Felsőfokú tanulmányait az ELTE-n illetve Párizsban végezte. Szociológiai érdeklődése leginkább a társadalmi nemek fele irányul, azonban foglalkozik még kultúra- és sportszociológiával is.

Czire Szabolcs

Czire Szabolcs

A székelykeresztúri származású Czire Szabolcs 2002 és 2005 között a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Doktori Iskolájában mélyítette el tanulmányait, ugyanakkor 2008-ban a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen államvizsgázott szociológia alapképzésen. Jelenleg lelkészként, teológiai tanárként és a Magyar Unitárius Egyház nevelési tanácsosaként folytatja tevékenységét. Fő kutatási területe az interdiszciplináris történeti Jézus-kutatás. Fő érdeklődési területe az emberi tudat valóságérzékelő és teremtő ereje, a vallás jelensége a tudományos kutatásoktól a misztikus átélésekig.